Lexislación de referencia

As validacións de módulos solocítanse no momento de facer a matrícula e regúlanse polas seguintes disposicións:

 

Orde 30 de maio de 2008

 

Orden ECI/3224/2004, de 21 de setembro

 

Orden ECI/3341/2004, de 8 de outubro

 

Orde ECI/3839/2005, de 18 de novembro, que modifica a orde anterior.

 

En resumo:

 

  • As validacións de módulos do bloque común contempladas na legislación vixente solicitaranse na secretaría do IES Sánchez Cantón no momento de facer a matrícula.

 

  • Ata o momento da súa resolución polo órgano competente, dirección do IES ou CSD, a matrícula do alumno/a terá carácter provisional.

 

  • As validacións de módulos, comúns e específicos, correspondentes as titulacións vixentes de fútbol e balonmán (LOGXE) e non contempladas na lexislación solicítanse directamente ó CSD.

 

  • As validacións de módulos correspondentes ás novas titulacións de EEDD conforme a LOE solicítanse directamente ó CSD.

 

  • A exención do módulo de formación práctica solicitarase á Dirección Xeral encargada das EEDD da Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria.

 

Táboa coas posibles validacións conforme a lexislación vixente

Validacións módulos de EEDD.pdf
Documento Adobe Acrobat 86.0 KB

Titulacións que permiten validacións de módulos na secretaría do IES Sánchez Cantón:


TCAFDMN; Técnico condución actividade física no medio natural.


TSAAFD; Técnico superior en animación e actividade física e deportiva.


MEF; Maxisterio en educación física.


LCCAFD; Licenciado en ciencias da actividad física e deportiva.


DEF; Diplomado en educación física.


MOI IMPORTANTE: para o resto de titulacións, incluindo o grao en ciencias do deporte, as validacións de módulos solicitaranse directamente ó Consejo Superior de Deportes.

Exención módulo de formación práctica

Según artigo 39 do RD 1363/2007 que ordena as EEDD:

La exención total o parcial del módulo de formación práctica podrá determinarse en función de su correspondencia con la experiencia como técnico, docente ó guía, dentro del ámbito deportivo o laboral, siempre que se acredite una experiencia relacionada con los estudios de enseñanzas deportivas superior al doble de la duración del módulo de formación práctica, que permita demostrar los resultados de aprendizaje correspondientes a dicho módulo. El real decreto que apruebe el correspondiente título y enseñanzas mínimas determinará, en su caso, el organismo o entidad que puede certificar la experiencia, especificando su duración, la actividad desarrollada y el periodo de tiempo en que ha desarrollado dicha actividad.

Modelo solicitude exención módulo prácticas

Instancia presentada na secretaría do IES Sánchez Cantón ou calquera dos rexistros da Xunta de Galicia.

Modelo solicitude exención de prácticas.
Documento Adobe Acrobat 33.6 KB

Novas

Calendario matrícula EEDD 19-20.pdf
Documento Adobe Acrobat 222.7 KB

Webs